پایه ششم
مجتمع طور دهان 
قالب وبلاگ
      جدول بودجه بندی دروس پايه چهارم ابتدايی

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

ماه

دروس

برگزاری امتحانات نوبت دوم

137

113

113

101

100

82

81

71

70

62

61

41

40

21

20

1

قرآن

180

153

152

141

140

113

112

97

96

81

80

54

53

27

26

1

ریاضیات

104

95

94

86

85

70

69

59

58

48

47

32

31

16

15

1

علوم

تجربي

175

148

147

140

139

112

111

93

92

80

79

54

53

27

26

1

فارسی

بخوانیم

67

62

61

57

56

46

45

38

38

33

32

22

21

11

10

1

جغرافیا

106

105

104

102

101

97

96

94

93

90

89

83

82

77

76

70

تاریخ

133

131

130

129

128

125

124

123

122

121

120

117

116

113

112

108

مدنی

دروس این کتاب به صورت پیمانی و  با توجه به مناسبت های موجود دروس تدریس شود تا به اهداف مورد نظر دروس و کتاب دست یافت

هدیه های آسمان

 

توجه جدول زمان بندی پیشنهادی است و آموزگاران محترم می توانند آن را با توجه به شرایط خاص کلاس تغییر دهند

رعایت  بودجه بندی کتاب بنویسیم با توجه به دروس ارائه شده کتاب بخوانیم باید

رعایت گردد

 

 

جدول بودجه بندی دروس  پايه پنجم ابتدايی

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

ماه

درس

برگزاری امتحانات نوبت دوم

120

105

105

96

95

۸1

80

69

68

58

39

57

38

20

19

1

قرآن

132

116

115

106

۱05

85

84

75

74

65

64

43

42

22

21

1

ریاضیات

112

100

100

93

92

74

73

66

65

58

57

39

38

20

19

1

علوم

تجربي

181

156

155

141

140

111

110

94

93

79

78

53

52

27

26

1

فارسی بخوانیم

73

66

65

61

60

49

48

42

41

37

36

24

24

13

12

1

جغرافیا

135

131

130

127

126

117

116

111

110

107

106

97

96

87

86

76

تاریخ

164

161

160

159

158

156

155

۱53

152

151

150

147

146

143

142

138

 

مدنی

دروس این کتاب به صورت پیمانی و  با توجه به مناسبت های موجود دروس تدریس شود تا به اهداف مورد نظر دروس و کتاب دست یافت

هدیه های آسمان

توجه جدول زمان بندی پیشنهادی است و آموزگاران محترم می توانند آن را با توجه به شرایط خاص کلاس تغییر دهند .

* رعایت  بودجه بندی کتاب بنویسیم با توجه به دروس ارائه شده کتاب بخوانیم باید رعایت گردد .

بودجه بندی دروس پایه اول ابتدایی

 

 

 

 

نام درس

 

مهر

 

آبان

 

آذر

 

دی

 

بهمن

 

اسفند

 

فروردین

 

اردیبهشت

 

قرآن *

 

21-14

 

29-22

 

37-30

 

47-38

 

57-48

 

66-58

 

71-67

 

80-72

 

فارسی

 

25-1

 

39-26

 

53-40

 

66-54

 

79-67

 

95-80

 

104-96

 

115-105

ریاضی

 

 

14-1

 

35-15

 

63-36

 

91-64

 

119-92

 

147-120

 

161-148

 

175-162

 

علوم

 

17-10

 

30-18

 

41-31

 

57-42

 

65-58

 

79-66

 

91-80

 

103-92

 

 

 

 

 

 

 

 


بودجه بندی دروس پایه سوم ابتدایی

ماه دروس

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

قرآن

1تا22

23تا45

46تا68

69تا77

78تا92

93تا110

111تا116

117تا125

هدیه های آسمان

1تا17

18تا29

30تا43

44تا51

52تا55

56تا63

64تا69

70تا77

فارسی

2تا32

32تا51

51تا71

72تا96

97تا136

136تا143

144تا164

165تا172

اجتماعی

1تا11

12تا23

24تا32

33تا38

39تا50

51تا61

62تا64

65تا73

ریاضی

1تا29

30تا71

72تا121

121تا137

138تا150

151تا167

168تا179

180تا192

علوم تجربی

6تا21

22تا43

44تا61

62تا71

72تا79

80تا99

100تا107

108تا117

 

 

بارم وبودجه بندی دروس پنجم ابتدایی درس ( تاریخ)

ردیف

عنوان درس

بارم نوبت اول

بارم نوبت دوم

1-

ظهور اسلام

5/1

5/0

2-

گسترش اسلام

2

5/0

3-

تشکیل حکومت اسلامی

2

5/0

4-

جامعه ی اسلامی بعد از پیامبر

5/1

5/0

5-

خلافت حضرت علی (ع)

5/1

1

6-

خلافت امام حسن (ع)و قیام امام حسین (ع)

2

1

7-

حکومت بنی عباس

5/1

5/0

8-

تشکیل حکومت های مستقل در ایران

_

5/0

9-

حمله ی مغول ها به ایران

_

1

10-

صفویه

_

5/1

11-

افشاریه و زندیه

_

5/0

12-

قاجاریه

_

1

13-

انقلاب مشروطیت

_

1

14-

حکومت پهلوی

_

1

15-

انقلاب شکوهمند اسلامی ایران

_

1

ردیف

عنوان درس مدنی

بارم نوبت اول

بارم نوبت دوم

1-

استقلال،آزادی، جمهوری اسلامی

5/2

1

2-

قانون اساسی

5/1

5/0

3-

رهبری

5/2

1

4-

در جامعه ی اسلامی، حکومت چه وظیفه ای دارد؟

5/1

5/0

5-

در جامعه ی اسلامی ، افراد چه وظیفه ای دارند؟

_

1

6-

وحدت

_

1

7-

شورا

_

1

8-

تعاون

_

1

9-

ایثار و فداکاری

_

1

 درس مدنی                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان درس جغرافی

بارم نوبت اول

بارم نوبت دوم

1-

تقسیمات کشوری ایران

5/2

1

2-

جمعیت ایران

5/2

1

3-

کشاورزی و دامپروری در ایران

3

1

4-

انرژی نفت و گاز

5/2

1

5-

صنایع ایران

3

1

6-

کدام کشور ها با کشور ایران همسایه اند؟

1

5/0

7-

ترکمنستان

5/2

1

8-

جمهوری آذربایجان

3

1

9-

ارمنستان

_

5/1

10-

ترکیه

_

5/1

11-

عراق

_

2

12-

افغانستان

_

5/1

13-

پاکستان

_

5/1

14-

قاره های جهان

_

2

15-

سیاره ی زمین چه شکلی دارد؟

_

1

16-

حرکت های زمین

_

5/1

ردیف

عنوان درس علوم

بارم نوبت اول

بارم نوبت دوم

علوم فیزیکی

1-

ساختمان مواد

5/3

5/1

2-

تغییرات مواد

5/3

5/1

3-

ماشین ها

5/3

5/1

4-

نور و رنگ

5/3

5/1

علوم زمین

1-

تاریخچه ی زمین

3

5/1

2-

خاک زندگی بخش

3

5/1

3-

زمین نا آرام

 

2

علوم زیستی و بهداشت

1-

جانداران ساده

_

2

2-

مبارزه ی پنهان

_

2

3-

دستگاه عصبی و اندام های حسی

_

3

4-

انسان و محیط زیست

_

2

 

 

 

ردیف

عناوین دروس ریاضی

بارم نوبت دوم

1

عدد نويسي – يادآوري، جمع، تفريق و ضرب و بخش پذيري

2

2

كسر متعارفي

مفهوم كسر – ثلث – ربع – خمس – مقايسه كسر – كسر بزرگ تر از واحد –

جمع و تفريق كسرها _معرفي عدد مخلوط – تبديل كسر به عدد مخلوط و بر عكس

كسرهاي مساوي – مقايسه كسرها – جمع و تفريق كسرها – مقايسه چند كسر و مقايسه اعداد مخلوط – جمع و تفريق عدد مخلوط – ضرب كسرها – ضرب عدد مخلوط – تقسيم كسرها –

5/4

3

اعداد اعشاري

كسر اعشاري – معرفي عدد اعشاري – خواندن و نوشتن – جمع و تفريق و مقايسه – ضرب عدد هاي اعشاري – واحد جرم، گرم، كيلو گرم – تبديل به هم و ارتباط با اعداد اعشاري

2

4

تناسب

نسبت و تناسب

كاربردنسبت

درصد

5/2

5

مساحت

واحد سطح – كيلومتر مربع – هكتار

مساحت لوزي – مساحت ذوزنقه

مساحت دايره – مفهوم – محاسبه

2

6

محيط

واحد اندازه گيري طول – تبديل واحد ها – اندازه گيري طول ها

اندازه گيري محيط دايره

5/1

7

حجم

گسترش شكل – ساختن اجسام هندسي – مفهوم حجم – اندازه گيري حجم – محاسبه ي حجم– مفهوم گنجايش – واحد حجم – تبديل واحدها به حجم

5/1

8

زمان

معرفي ثانيه – خواندن ساعت – معرفي اعداد مركب

جمع و تفريق و مقايسه ي اعداد مركب

1

9

زاويه

معرفي زاويه ، مقايسه زاويه ها – واحد اندازه گيري زاويه – انواع زاويه – كار با نقاله – جمع زاويه هاي يك مثلث

نيمساز زاويه – پيداكردن زاويه ي مجهول

5/1

10

رسم مثلث – تقارن – بررسي اطلاعات – ميانگين

5/1

 

                                                                                                                                     

 

       

[ چهارشنبه پنجم مهر ۱۳۹۱ ] [ 16:18 ] [ درمحمدصابری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام او که یادش آرام بخش دلهاست با سلام خدمت شما دوستان و همکاران عزیز؛
معلم پایه ششم از مجتمع آموزشی وپرورشی طور دهان بنت هستم
شما معلمین می توانید با ارسال نظرات برای معلمین تازه کار مثل خودم ما را دراین امر راهنمایی نمایید نظر شما لطف شما را می رساند.
امکانات وب