پایه ششم
مجتمع طور دهان 
قالب وبلاگ

 طرح درس نوبت اول

موضوع: آمادگی جسمانی وحرکتی و دو و ميدانی                            پايه: ششم

ماه

جلسه هفتگی

عنوان درس

مهـــــــــــــــــر مــــــــاه

 

 

 

 

1

معرفی واحد درسی با عنايت به مدل معرفی شده

گروه بندی دانش آموزان با عنايت به مدل معرفی شده

شرح نقش گروه ها، سرگروه ها و اعضا با عنايت به مدل معرفی شده

تعيين پروژه برای برآوردن سهم دانشی برنامه از موضوعات دانشی( فعاليت جسمانی و سلامت؛ تغذيه و بهداشت

و آشنايی با رشته ورزشی دو وميدانی)

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در کتاب

 

 

 

 

2

 

 

همراه با گروه: گرم کردن بدن، مرور برنامه و توصيه های لازم

اجرای فعاليت های ارتقا دهنده آمادگی جسمانی با تأکيد بر استقامت قلبی  تنفسی و انعطاف پذيری

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل

شش )

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

3

همراه با گروه: گرم کردن بدن، مرور برنامه و توصيه های لازم

اجرای فعاليت های ارتقا دهنده آمادگی جسمانی با تأکيد بر استقامت قلبی  تنفسی و انعطاف پذيری

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

 

 

 

 

4

همراه با گروه: گرم کردن بدن، مرور برنامه و توصيه های لازم

اجرای فعاليت های ارتقا دهنده آمادگی جسمانی با تأکيد بر استقامت قلبی  تنفسی و انعطاف پذيری

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل

شش )

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: آمادگی جسمانی وحرکتی و دو و ميدانی                            پايه: ششم

ماه

جلسه هفتگی

عنوان درس

آبــــــــــــان مــــــــاه

 

 

 

 

1

همراه با گروه: گرم کردن بدن

اجرای فعاليت های ارتقادهنده آمادگی جسمانی با تأکيد بر استقامت قلبی  تنفسی و انعطاف پذيری

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

2

 

 

همراه با گروه: گرم کردن بدن

اجرای فعاليت های ارتقادهنده آمادگی جسمانی با تأکيد بر استقامت قلبی  تنفسی و انعطاف پذيری

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

3

همراه با گروه: گرم کردن بدن

اجرای فعاليت های ارتقادهنده استقامت قلبی  تنفسی، قدرت و انعطاف پذيری

آموزش دو و ميدانی: دوی امدادی سرعت با مانع

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

4

همراه با گروه: گرم کردن بدن

اجرای فعاليت های ارتقادهنده استقامت قلبی  تنفسی، قدرت و انعطاف پذيری

آموزش دو وميدانی: پرش ضربدری  پرش قورباغه ای

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: آمادگی جسمانی وحرکتی و دو و ميدانی                                        پايه: ششــــم

ماه

جلسه هفتگی

عنوان درس

آذر      مــــــــاه

 

 

 

 

1

همراه با گروه: گرم کردن بدن

اجرای فعاليت های ارتقا دهنده استقامت قلبی  تنفسی، قدرت و انعطاف پذيری

آموزش دو و ميدانی: پرتاب نيزه موشکی

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

2

 

 

همراه با گروه: گرم کردن بدن

اجرای فعاليت های ارتقا دهنده استقامت قلبی  تنفسی، قدرت و انعطاف پذيری

آموزش دو و ميدانی: دوی مارپيچ امدادی

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز(با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

3

همراه با گروه: گرم کردن بدن

اجرای فعاليت های ترکيبی برای ارتقای قابليت های آمادگی جسمانی(با تأکيد بر استقامت قلبی  تنفسی، قدرت و انعطاف پذيری)

آموزش دو و ميدانی: دوی سرعت با مانع

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

4

همراه با گروه: گرم کردن بدن

اجرای فعاليت های ترکيبی برای ارتقای قابليت های آمادگی جسمانی (با تأکيد بر استقامت قلبی  تنفسی، قدرت و انعطاف پذيری) 

آموزش دو و ميدانی: پرتاب توپ از بالای سر  پرتاب توپ از بالای سر به پشت

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

طرح درس نوبت دوم

موضوع: آموزش دو و ميدانی                                       پايه: ششـــم

ماه

جلسه هفتگی

عنوان درس

دیـــــــمـــــــــاه

 

 

 

1

معرفی واحد درسی با عنايت به مدل معرفی شده (در طول نوبت چکار خواهيد کرد)

گروه بندی دانش آموزان با عنايت به مدل معرفی شده

شرح نقش های گروه ها، سرگروه ها و اعضا با عنايت به مدل معرفی شده

تعيين پروژه برای برآوردن سهم دانشی برنامه (تهيه جزوه و نشريه گروهی از موضوعات دانشی  آسيب های جسمانی درورزش؛ انواع حرکات در اندام های مختلف بدن، روش های مراقبت از فضا ها و تجهيزات ورزشی)

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

 

 

 

2

همراه با گروه: گرم کردن بدن

اجرای فعاليت های ترکيبی برای ارتقای قابليت های آمادگی جسمانی(با تأکيد بر استقامت قلبی  تنفسی، قدرت وانعطاف پذيری)

آموزش دو و ميدانی: دوی استقامت شش دقيقه

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: آمادگی جسمانی وحرکتی و دو و ميدانی                                        پايه: ششــــم

ماه

جلسه هفتگی

عنوان درس

 

بهمـــــــن    مــــــــاه

 

 

 

 

1

  همراه با گروه: گرم کردن بدن

اجرای فعاليت های ترکيبی برای ارتقای قابليت های آمادگی جسمانی (با تأکيد بر استقامت قلبی  تنفسی، قدرت و انعطاف پذيری)

آموزش دو و ميدانی: پرش سه گام در منطقه تعيين شده

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

 

2

 

 

  همراه با گروه: گرم کردن بدن، مرور برنامه و توصيه های لازم

اجرای فعاليت های ترکيبی برای ارتقای قابليت های آمادگی جسمانی و حرکتی (با تأکيد بر استقامت قلبی  تنفسی، قدرت و انعطاف پذيری و چابکی)

آموزش دو و ميدانی: پرتاب توپ با دست

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز(با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در کتاب)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

3

  همراه با گروه: گرم کردن بدن، مرور برنامه و توصيه های لازم

اجرای فعاليت های ترکيبی برای ارتقای قابليت های آمادگی جسمانی و حرکتی (با تأکيد بر استقامت قلبی  تنفسی، قدرت و انعطاف پذيری و چابکی)

آموزش دو و ميدانی: دوی سرعت در قوس

مسابقه بين دانش آموزان با محوريت مهارت آموزش داده شده

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

 

4

  همراه با گروه: گرم کردن بدن

اجرای فعاليت های ترکيبی برای ارتقای قابليت های آمادگی جسمانی و حرکتی (با تأکيد بر استقامت قلبی  تنفسی، قدرت و انعطاف پذيری و چابکی)

آموزش دو و ميدانی: پرش طول با نيزه  پرش با نيزه از روی مانع کوتاه

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: آمادگی جسمانی وحرکتی و دو و ميدانی                                        پايه: ششــــم

ماه

جلسه هفتگی

عنوان درس

 

اسفنـــــــــــــد      مــــــــاه

 

 

 

 

1

همراه با گروه: گرم کردن بدن

اجرای فعاليت های ترکيبی برای ارتقای قابليت های آمادگی جسمانی و حرکتی (با تأکيد بر استقامت قلبی  تنفسی، قدرت،

انعطاف پذيری، چابکی، تعادل و هماهنگی)

آموزش دو و ميدانی: پرتاب چرخشی توپ  پرتاب ديسک

مسابقه بين دانش آموزان با محوريت مهارت آموزش داده شده

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

 

2

 

 

همراه با گروه: گرم کردن بدن

اجرای فعاليت های ترکيبی برای ارتقای قابليت های آمادگی جسمانی و حرکتی (با تأکيد بر استقامت قلبی  تنفسی، قدرت،

انعطاف پذيری، چابکی، تعادل و هماهنگی)

آموزش دو و ميدانی: دوی امدادی سرعت مارپيچ

مسابقه بين دانش آموزان با محوريت مهارت آموزش داده شده

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

3

همراه با گروه: گرم کردن بدن

اجرای فعاليت های ترکيبی برای ارتقای قابليت های آمادگی جسمانی و حرکتی (با تأکيد بر استقامت قلبی  تنفسی، قدرت، انعطاف پذيری، چابکی، تعادل و هماهنگی)

آموزش دو و ميدانی: پرش طول با تعيين پای تيک آف

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

 

4

همراه با گروه: گرم کردن بدن

مسابقه بين دانش آموزان با محوريت مهارت آموزش داده شده

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

 همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

موضوع: آمادگی جسمانی وحرکتی و دو و ميدانی                                        پايه: ششــــم

ماه

جلسه هفتگی

عنوان درس

 

فروردیـــــــن      مــــــــاه

1

---------------

 

2

---------------

 

 

 

 

3

همراه با گروه: گرم کردن بدن

آموزش دو و ميدانی: دوی سرعت با مانع و تعويض امدادی

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در کتاب)

مسابقه بين دانش آموزان با محوريت مهارت آموزش داده شده

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

 

4

همراه با گروه: گرم کردن بدن

آموزش دو و ميدانی: پرش طول با دورخيز بلند

مسابقه بين دانش آموزان با محوريت مهارت آموزش داده شده

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

موضوع: آمادگی جسمانی وحرکتی و دو و ميدانی                                        پايه: ششــــم

ماه

جلسه هفتگی

عنوان درس

 

اردیبهشــــــــــــت     مــــــــاه

 

 

 

 

1

همراه با گروه: گرم کردن بدن

آموزش دو و ميدانی: پرتاب نيزه

مسابقه بين دانش آموزان با محوريت مهارت آموزش داده شده

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)

 همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

 

 

 

2

 

 

همراه با گروه: گرم کردن بدن

آموزش دو و ميدانی: پرش سه گام

مسابقه بين دانش آموزان با محوريت مهارت آموزش داده شده

اجرای يک برنامه حرکتی نشاط انگيز (با عنايت به نمونه بازی های ورزشی و بومی  محلی معرفی شده در فصل شش)همراه با گروه: مرحله سرد کردن

 

 

3

سنجش از فنون آموزش داده شده به منظور ارزشيابی پايان ترم

سنجش از پروژه های دانشی

 

 

 

 

 

4

جشن پايان نوبت با برگزاری يک سری مسابقه دو در حضور خانواده ها (در صورت امکان) و با واگذاری کليه مسئوليت های اجرای برنامه به دانش آموزان

به نمايش درآمدن نشريه های تهيه شده دانشی

اعلام نتايج ارزشيابی از نوبت

مراسم اهدای جوايز و پاسخگويی به سؤالات احتمالی والدين و دانش آموزان در خصوص نتايج ارزشيابی

 

 

 

 

 

موضوع: آمادگی جسمانی وحرکتی و دو و ميدانی                                        پايه: ششــــم

ماه

جلسه هفتگی

عنوان درس

 

خرداد ماه

1

اعلام نتايج نهايی ارزشيابی

 

 

[ دوشنبه سوم مهر ۱۳۹۱ ] [ 0:41 ] [ درمحمدصابری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام او که یادش آرام بخش دلهاست با سلام خدمت شما دوستان و همکاران عزیز؛
معلم پایه ششم از مجتمع آموزشی وپرورشی طور دهان بنت هستم
شما معلمین می توانید با ارسال نظرات برای معلمین تازه کار مثل خودم ما را دراین امر راهنمایی نمایید نظر شما لطف شما را می رساند.
امکانات وب